top of page
1629903623229_edited.png

REGULAMIN

SZKÓŁKI ROLKOWEJ ROLLHEROS Września

 

1. Organizatorem zajęć Szkółki Rolkowej RollHeros jest Fundacja RollHeros z siedzibą we Wrześni, której Fundatorem jest Damian Obtułowicz,  NIP 789-17-94-317, REGON 389424974, KRS 0000911230             
2. Celem działalności Szkółki Rolkowej RollHeros jest szkolenie sportowe i organizacja zajęć z zakresu jazdy na rolkach.

3. Jeśli zajęcia odbywają się na terenie parku lub przestrzeni publicznej, obowiązuje regulamin parku/przestrzeni oraz szkółki RollHeros, którego uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać. Regulamin jest dostępny na wejściu do parku/przestrzeni.

4. Zgłoszenia na zajęcia dokonywane są poprzez stronę www.rollheros.pl  
5.  Instruktorzy RollHeros maja prawo odmówienia udziału w zajęciach osób zakłócających porządek zajęć, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osób które nie dokonały rezerwacji miejsca na zajęcia, bądź naruszających w jakikolwiek inny sposób Regulamin.

6. Organizacja zajęć.        
-Jednostka lekcyjna trwa 60 minut

-Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do :   
• punktualnego przybycia na zajęcia;         
• zmiany obuwia na rolki przed zajęciami, ubrania kasku i zestawu ochraniaczy,             
• posiadania stroju sportowego zapewniający komfort

7. Bezpieczeństwo

  • Każdy niepełnoletni uczestnik, zapisany do grup zajęciowych ma obowiązek posiadać zestaw ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki), kask i rolki. Bez pełnego wyposażenia dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach.

  • Szkółka Rolkowa RollHeros nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.

  • Szkółka Rolkowa RollHeros nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzanie zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia.

  • Szkółka Rolkowa RollHeros nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.

 8. Cennik jest dostępny na witrynie internetowej www.rollheros.pl    
RollHeros zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

9. Uczestnictwo w zajęciach        
     Aby uczestniczyć w zajęciach, osoby chętne zobowiązane są do:

  • zapisania się na zajęcia w sposób o którym mowa w punkcie 4,

  • dokonanie płatności, która jest gwarancją rezerwacji miejsca na zajęciach w formie:

- wykupienia pakietu w siedzibie Fundacji, za dzień rozpoczęcia terminu ważności karnetu uważa się dzień wpłynięcia środków,

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

  • bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom,

10. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo posiadają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji terminu.

11. Fundacja RollHeros prowadzi działalność w formie zajęć grupowych i indywidualnych na terenie wrzesińskich parków i przestrzeni ogólnodostępnych publicznie lub wynajmowanych.

12. Nieobecność na zajęciach, która została wcześniej zgłoszona nie uprawnia do przesunięcia terminu zajęć. Ważność karnetu jest bezwzględna.

13. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundacje RollHeros w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. W przypadku osoby niepełnoletniej, akceptacja regulaminu następuje w momencie zapisania dziecka na zajęcia przez rodzica lub prawnego opiekuna.

14. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez Szkółke Rolkową RollHeros w celu udostępniania zdjęć oraz filmów w celach reklamowych na portalach społecznościowych oraz marketingowych, wykonywanych podczas zajęć i spotkań kulturowych organizowanych przez Szkółkę RollHeros. W przypadku osoby niepełnoletniej, akceptacja regulaminu następuje w momencie zapisania dziecka na zajęcia przez rodzica lub prawnego opiekuna.

15. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkółki Rolkowej RollHeros ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

16. W przypadku małej liczby osób w grupie, RollHeros ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub zapis przechodzi na następny termin.

17. Podczas zajęć jak i spotkań organizowanych przez Szkółkę RollHeros obowiązuje niniejszy regulamin.

18. Fundacja RollHeros opracowuje i zatwierdza powyższy Regulamin oraz zastrzega sobie prawo do jego   interpretacji i zmian.

PARTNERZY

received_618376612653745.webp
roll - bez tla (1).png
plich logo podstawa (1)_edited.png
bottom of page