top of page
1629903623229_edited.png

REGULAMIN

SZKÓŁKI ROLKOWEJ ROLLHEROS Września

 

1. Organizatorem zajęć Szkółki Rolkowej RollHeros jest Fundacja RollHeros z siedzibą we Wrześni, której Fundatorem jest Damian Obtułowicz,  NIP 789-17-94-317, REGON 389424974, KRS 0000911230

2. Celem działalności Szkółki Rolkowej RollHeros jest szkolenie sportowe i organizacja zajęć z zakresu jazdy na rolkach.

3. Jeśli zajęcia odbywają się na terenie parku lub przestrzeni publicznej, obowiązuje regulamin parku/przestrzeni oraz szkółki RollHeros, którego uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać.
Regulamin jest dostępny na wejściu do parku/przestrzeni.

4. Zgłoszenia na zajęcia dokonywane są poprzez:

5.  Instruktorzy RollHeros maja prawo odmówienia udziału w zajęciach osób zakłócających porządek zajęć, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź naruszających w jakikolwiek inny sposób Regulamin.

6. Organizacja zajęć.
-Jednostka lekcyjna trwa 60 minut lub 90 minut w zależności od grupy
-Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do :
      • punktualnego przybycia na zajęcia;
      • zmiany obuwia na rolki przed zajęciami, ubrania kasku i zestawu ochraniaczy,
      • posiadania stroju sportowego zapewniający komfort w swobodnym poruszaniu się.

7. Bezpieczeństwo

 • Każdy niepełnoletni uczestnik, zapisany do grup zajęciowych ma obowiązek posiadać zestaw ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki), kask i rolki. Bez pełnego wyposażenia dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach.

 • Szkółka Rolkowa RollHeros nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.

 • Szkółka Rolkowa RollHeros nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzanie zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia.

 • Szkółka Rolkowa RollHeros nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.

 

8. Cennik jest dostępny na witrynie internetowej www.rollheros.pl
RollHeros zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

 

 

9. Uczestnictwo w zajęciach
     Aby uczestniczyć w zajęciach, osoby chętne zobowiązane są do:

 • zapisania się na zajęcia w sposób o którym mowa w punkcie 4,

 • dokonanie płatności, która jest gwarancją rezerwacji miejsca na zajęciach w formie:
  - wykupienia pakietu na stronie www.rollheros.pl

 • - zapłaty w siedzibie fundacji

 • - wpłaty na konto bankowe
  nr konta 51 1020 4115 0000 9102 0229 3546 z Tytułem Opłata zajęcia….(typ zajęć/karnet)….(miasto Września/Poznań)

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

 • bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom,

10. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo posiadają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji terminu.

11. Fundacja RollHeros prowadzi działalność w formie zajęć grupowych i indywidualnych na terenie wrzesińskich parków i przestrzeni ogólnodostępnych publicznie lub wynajmowanych.

12. Zajęcia są zależne od pogody. W niesprzyjających warunków zajęcia mogą zostać odwołane. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub poprzez media społecznościowe Szkółki Rolkowej RollHeros.

13. Nieobecność na zajęciach, która została wcześniej zgłoszona uprawnia do przesunięcia terminu zajęć i nie powoduje ich utraty.

14. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundacje RollHeros w celach informacyjnych i
marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. W przypadku osoby niepełnoletniej, akceptacja regulaminu następuje w momencie zapisania dziecka na zajęcia przez rodzica lub prawnego opiekuna.

15. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez Szkółke Rolkową RollHeros w celu udostępniania zdjęć oraz filmów w celach reklamowych na portalach społecznościowych oraz marketingowych, wykonywanych podczas zajęć i spotkań kulturowych organizowanych przez Szkółkę RollHeros. W przypadku osoby niepełnoletniej, akceptacja regulaminu następuje w momencie zapisania dziecka na zajęcia przez rodzica lub prawnego opiekuna.

16. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkółki Rolkowej RollHeoros ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

17. W przypadku małej liczby osób w grupie, RollHeros ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub zapis przechodzi na następny termin.

18. Podczas zajęć jak i spotkań organizowanych przez Szkółkę RollHeros obowiązuje niniejszy regulamin.

19. Postanowienia w związku z COVID-19

 • zaleca się płatność przelewem,

 • każdy uczestnik zajęć ma obowiązek wcześniejszej rejestracji na zajęcia,

 • każdy uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia, jednocześnie deklaruje swój pozytywny stan zdrowia i brak niepokojących objawów.

20. Fundacja RollHeros opracowuje i zatwierdza powyższy Regulamin oraz zastrzega sobie prawo do jego   interpretacji i zmian.

PARTNERZY

received_618376612653745.webp
roll - bez tla (1).png
plich logo podstawa (1)_edited.png
bottom of page