top of page
1629903623229_edited.png

UCHWAŁA NR 1 

Zarządu Fundacji RollHeros 

(KRS: 911230) z dnia 22 września 2022 r.   

w przedmiocie przyjęcia  tekstu jednolitego Statutu Fundacji 

 

 

Zarząd Fundacji RollHeros, w związku ze zmianą Statutu Fundacji przez Fundatora, przyjmuje tekst jednolity Statutu Fundacji, w następującym brzmieniu: 

 

 

STATUT FUNDACJI  RollHeros

 

§1.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja RollHeros (dalej jako: Fundacja) została ustanowiona przez Fundatora Damiana Krzysztofa Obtułowicza w akcie notarialnym Repertorium A nr 2451/2021, sporządzonym w dniu 25 czerwca 2021 r. przez Notariusza Kingę Szuberską w Kancelarii Notarialnej we Wrześni przy ul. Chopina nr 3/1. 

 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Września, położona w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.  

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Polski. 

 4. Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.  

 

§2.

CELE, ZADANIA, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. Do celów Fundacji należy działalność w zakresie i na rzecz:  

  1. promowania jazdy na rolkach i sportów wrotkarskich;

  2. rozpowszechniania sportu i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu;

  3. propagowania zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;  

  4. walki z otyłością;

  5. dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne;

  6. walki z uzależnieniami od technologii i używek.

 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie zajęć nauki jazdy na rolkach oraz wrotkach dla dzieci oraz osób dorosłych;

  2. prowadzenie serwisu rolek i wrotek w celu zwiększenia popularyzacji aktywnego uprawiania wrotkarstwa;

  3. organizowanie pokazów jazdy na rolkach oraz wrotkach;

  4. dystrybucję rolek, wrotek oraz akcesoriów niezbędnych do aktywnego uprawiania wrotkarstwa;

  5. popularyzację aktywnych form wypoczynku, niepowiązaną z korzystaniem z technologii elektronicznych; 

  6. organizowanie imprez sportowych oraz zawodów w celu promocji sportów  wrotkarskich wśród dzieci oraz osób dorosłych;

  7. organizowanie obozów sportowych, półkolonii oraz kolonii dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w celu promocji sportów wrotkarskich i aktywnego trybu życia;

  8. organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów i konferencji w zakresie aktywności fizycznej, walki z otyłością oraz zwalczania uzależnień od technologii i używek;

  9. aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz prowadzenia aktywnego trybu życia i dbałości o zdrowie;

  10. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi w zakresie walki z otyłością i promocji aktywnego trybu życia.

 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z danymi identyfikującymi Fundacji oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale, tytuły lub inne nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom i jednostkom organizacyjnym, które zasłużyły się dla Fundacji lub realizacji jej celów statutowych.  

 6. Fundacja może tworzyć oddziały, biura i filie a także zakładać i przystępować do innych fundacji i spółek w celu realizacji zadań statutowych.  

 7. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 8. Realizacja celów Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.  

 

§3.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), wniesiony i pokryty w całości przez Fundatora, a nadto środki finansowe, prawa majątkowe i niemajątkowe, nieruchomości i ruchomości oraz wszelkie inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.   

 2. Dochody Fundacji pochodzą z:       

  1. zbiórek i imprez publicznych;

  2. dotacji i subwencji podmiotów trzecich;

  3. darowizn, spadków, zapisów;

  4. dochodów z majątku Fundacji;

  5. dochodów z działalności prowadzonej przez Fundację,  

  6. odsetek bankowych; 

  7. środków uzyskanych z akcji, obligacji oraz papierów wartościowych;

  8. odszkodowań i nawiązek.

 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku a całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

§4.

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.  

 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

 3. Fundator ma prawo do samodzielnego powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ewentualnego wskazania funkcji danej osoby w Zarządzie np. Prezesa lub Wiceprezesa. Po śmierci Fundatora, powyższe uprawnienie przysługuje najstarszemu wiekiem spadkobiercy Fundatora.   

 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu;

  2. śmierci członka Zarządu;

  3. odwołania członka Zarządu.

 

§ 5.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

 2. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu uprawnieni są do jednoosobowej reprezentacji Fundacji. Pozostali Członkowie Zarządu uprawnieni się do reprezentowania Fundacji tylko łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu.

 3. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;  

  2. realizacja celów statutowych;

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu;

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

  6. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 4. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Fundatorowi roczne sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji.

 5. Fundator sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji i zatwierdza sprawozdania przygotowywane przez Zarząd.

§ 6.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu, przekazując pozostałym członkom Zarządu informację o terminie posiedzenia osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Uchwały Zarządu są ważne, jeśli na posiedzeniu Zarządu obecny jest chociażby jeden członek Zarządu a wszyscy pozostali członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu.

 6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeśli stawią się wszyscy członkowie Zarządu.  

 7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w każdej miejscowości na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

 1. Fundator może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.  

 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.  

 3. W umowach i sporach z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator.  

 

§8.

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

Statut Fundacji może być zmieniany poprzez oświadczenia Fundatora. Zmiana Statutu może obejmować również zmianę celów Fundacji, zmianę nazwy oraz siedziby Fundacji. Po śmierci Fundatora, decyzję o zmianie Statutu Fundacji może podjąć najstarszy wiekiem spadkobierca Fundatora. 

 

§9.

ŁĄCZENIE SIĘ FUNDACJI  

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  

 

§10.

LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator w formie oświadczenia. Po śmierci Fundatora, oświadczenie w przedmiocie likwidacji Fundacji może podjąć najstarszy wiekiem żyjący spadkobierca Fundatora.  

 2. W oświadczeniu o likwidacji Fundacji, wskazuje się osobę wyznaczoną na likwidatora oraz sposób reprezentacji Fundacji w okresie likwidacji.  

 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

 4. Likwidator jest zobowiązany:

  1. zawiadomić sąd rejestrowy o otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL i adresu zamieszkania;

  2. rozwiązać wszystkie umowy, których stroną jest Fundacja;

  3. ściągnąć wierzytelności przysługujące Fundacji wobec innych podmiotów;

  4. w miarę możliwości i posiadanych przez Fundację aktywów, spłacić zobowiązania

Fundacji;

 1. sprzedać majątek Fundacji w zakresie w jakim jest to niezbędne dla spłaty zobowiązań Fundacji;

 2. przekazać pozostały majątek Fundacji na rzecz działających na terytorium Polski organizacji o celach zbliżonych do celów Fundacji, w zakresie w jakim nie jest konieczna sprzedaż majątku Fundacji na spłatę zobowiązań Fundacji;  

 3. złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego po zakończeniu likwidacji.”

 

(koniec tekstu jednolitego Statutu Fundacji)

 

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie przez poniżej podpisanego jedynego Członka Zarządu Fundacji – Prezesa Zarządu Damiana Krzysztofa Obtułowicza.   

 

 

 

 

____________________________

Damian Krzysztof Obtułowicz - 

Prezes Zarządu Fundacji

PARTNERZY

received_618376612653745.webp
roll - bez tla (1).png
plich logo podstawa (1)_edited.png
bottom of page