top of page
1629903623229_edited.png


REGULAMIN
III Zawodów Bladecross im. Grażyny Obtułowicz
we Wrześni


§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem III Zawodów Bladecross we Wrześni jest Fundacja RollHeros z siedzibą we Wrześni.           
  REGON 389424974, NIP 789-17-94-317

 2. III Zawody Bladecross to inicjatywa Szkółki Rolkowej RollHeros, które odbędą się 17.06.2023 we Wrześni.

 3. Uczestnikiem Zawodów Bladecross jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się poprzez stronę www.rollheros.pl, wniosła opłatę startową w terminie do xxx.

 4. Organizatorzy wymagają od niepełnoletnich uczestników przedstawienia w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach, który jest dostępny na stronie www.rollheros.pl oraz stałej obecności rodzica, opiekuna prawnego lub trenera, startujących dzieci na terenie odbywających się zawodów.

 5. Warunkiem udziału osób nieletnich jest posiadanie kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki), bez którego uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach. W przypadku osób pełnoletnich, biorących za siebie odpowiedzialność, wymagany jest kask. Ochraniacze są dobrowolne.

 6. Organizator wyznacza Limit uczestników III Zawodów Bladecross, który liczy 80 osób startujących (uczestników zawodów).

 7. Dopuszcza się start wyłącznie w rolkach.

§2 Cele Imprezy

 1. Integracja mieszkańców i środowiska sportowego oraz poprawa sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych poprzez organizacje imprezy sportowej.             

 2. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego aby przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.   

 3. Podniesienie poziomu sportu amatorskiego w Powiecie Wrzesińskim, poprzez umożliwienie udziału w zawodach i aktywizacje uczestników do wcześniejszych przygotowań.       

 4. Ukazanie Miasta Września jako miejsca przyjaznego dla uprawiania sportów amatorskich.        

 5. Zrzeszanie wrotkarzy z terenu Powiatu Wrzesińskiego.     

 6. Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców poprzez inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczności lokalnej.

 7. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

§3 Termin i miejsce, informacje podstawowe

 1. Zawody odbędą się 19.06.2022r. we Wrześni na terenie parkingu Galerii Karuzela we Wrześni przy ulicy Kolejowej 10.

 2. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie boiska pod namiotem Rollerblade.

 3. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy namiocie Rollerblade.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w wydarzeniu zawodów na portalu społecznościowym Facebook.
  Z tytułu powyższych zmian Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestniczenia w zawodach.

 5. Zawodnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonej trasie i wyznaczonym kierunku.

 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać stabilnie przymocowane na prawym udzie numery startowe.

 8. Szczegółowy harmonogram udostępniony zostanie minimum 2 dni przed terminem zawodów.


§4 Klasyfikacja, pakiety startowe oraz nagrody

1. Kategorie wiekowe z podziałem na płeć

Rok urodzenia

4-7 lat 2019-2016

8-10 lat 2015-2013

11-15 lat 2012-2008

16-29 lat 2007-1994

30 + 1993 i starsi            
 

 1. O starcie w wybranej kategorii wiekowej, decyduje rok urodzenia. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny.

 2. W momencie złożenia formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, gadżet od Organizatora oraz medal lub dyplom pamiątkowy.
  Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 3. Pakiety startowe będzie można odbierać w namiocie organizatora w dniu zawodów.

 4. Pakiety nie dublują się.

 5. Laureaci miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych i podziałach na płeć zostaną nagrodzeni medalem oraz nagrodą.

 

 

 

§5 Pomiar Czasu oraz eliminacje     
 

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony przez sędziów.

 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

 3. Eliminacje prowadzone będą przez sędziów.

 4. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny.

 

§6 Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.

 2. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i obsługi technicznej.

 3. Zawodnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonej trasie i wyznaczonym kierunku.

 4.  Zawodnicy biorący udział w zawodach w sposób niedozwolony (pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających) zostaną zdyskwalifikowani.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku sportowego.

 6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja o której informacja podana jest na stroniewww.rollheros.pl , uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego.

 7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

 8. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów podczas podpisania oświadczenia (Karty Startowej).

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 10. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 11. III Zawody Bladecross ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

 12. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

 13. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu zawodów.

 

§6 Opłata Rejestracyjna

 

 1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach wynosi

 • 40 złotych do

 • 70 zł po zamknięciu list startowych i w dniu zawodów

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

 2. Płatności realizowane są przelewami za pośrednictwem płatności formularza udostępnionego na wydarzeniu.

 3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

 4. Istnieje możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

 5. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

 

§7 Tor Bladecross

 1. Tor umieszczony będzie na parkingu galerii, w bezpiecznym wydzielonym do tego miejscu, o długości od 150 do 200 metrów.

 2. Możliwe do wykorzystania podczas zawodów przeszkody :

 • opony, materace

 • boxy o wysokości około 10 cm oraz 30 cm,

 • quartery o wysokości około 140 cm, wykorzystywane do zawrócenia,

 • rampy o wysokości 40 cm,

 • tyczki wymuszające przejazd pod, na wysokości minimum 90 cm,

 • pachołki lub inne przeszkody wymuszające przeskok nad,

 • taśmy regulujące tor jazdy na wysokość minimum 90 cm.

 1. Na torze wykorzystane zostaną łagodne i ostre zakręty oraz nawrotki o kącie 180 stopni

 2. Na linii startu wytyczone zostaną w równomiernej odległości pola startowe.

§8 Ogólne zasady rozgrywki

 1. Podział na starty podczas biegu pierwszego, wyłoniony będzie poprzez starty na czas. Każdy z zawodników przejdzie pierwszą kwalifikacje czasową, dzięki której zbudowana zostanie drabina starów w danej kategorii wiekowej.

 2. Podczas jednego startu czasowego dopuszcza się start więcej niż jednego zawodnika.

 3. W wyścigu pucharowym brało będzie udział 4 zawodników. W zależności od liczebności kategorii wiekowej dopuszcza się start w 3 lub 4 osoby.

 4. Z każdego biegu następującego po starcie czasowym, wyłonieni będą po dwóch najszybszych uczestników.

 5. Podczas zawodów rozegrana będzie kwalifikacja Finału A oraz Finału B. Finał A miejsca 1-4, Finał B miejsca 5-8.

 6. Organizator dopuszcza możliwość rozegrania finału B na podstawie czasu z kwalifikacji.

 7. Pozostałe miejsca zostaną wyznaczone na podstawie najszybszych czasów z kwalifikacji w poszczególnych kategoriach.

§9 Dyskwalifikacje oraz ostrzeżenia

 1. Zawodnik może otrzymać maksymalnie 3 ostrzeżenia po czym nastąpi dyskwalifikacja za:

 • False start. Dopuszcza się 2 na jednego zawodnika.

 • Ściągnięcie kasku podczas rozgrywki

 • Nie stosowanie się do postanowień regulaminu i poleceń sędziego

 1. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników.

 2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 • Celowe omijanie przeszkody, lub utrudnianie jazdy na torze przeciwnikowi w sposób niezgody z zasadami fair play.

 • Celowe szarpanie oraz dotykanie przeciwnika w celu utrudnienia jazdy na torze w sposób niezgodny z zasadami fair play.

 • Znaczne naruszanie postanowień regulaminu

 1. O dyskwalifikacji lub wydaniu ostrzeżenia decyduje sędzia główny.

§10 Biuro zawodów, depozyt

 

 1. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej i  pisemnym upoważnieniu.

 2. W pobliżu mety Uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów.

 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w miejscu zawodów.

 

§11 Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie www.rollheros.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

 2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Zawody odbędą 19 czerwca 2022 r. lub w momencie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zawodów na 17 lipca 2022 r.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do        wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.

 6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

 8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej
  III Zawody Bladecross samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 10. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 11. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.       

 12. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej

 13. Jeżeli uczestnik rażąco naruszy zasady podane w regulaminie, organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z zawodów. Opłata startowa nie zostaje zwrócona w momencie dyskwalifikacji z powodu naruszeń regulaminu lub innych wymienionych w regulaminie wykroczeń.

 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAWODACH OSOBA NIEPEŁNOLETNIA - TUTAJ

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAWODACH OSOBA PEŁNOLETNIA - TUTAJ

PARTNERZY

received_618376612653745.webp
roll - bez tla (1).png
plich logo podstawa (1)_edited.png
bottom of page